consell escolar2018-01-11T23:04:51+00:00

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Composició del CEC

El consell escolar dels centres docents públics està format per:

– El director/a (que n’és el president/a)

– El/la cap d’estudis

– El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot)

– Un/una representant de l’ajuntament

– Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis)

– Un/una representant de l’AMPA

– Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre

– Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes i de l’alumnat.