Del 29 de març al 9 d’abril

Documentació que cal presentar en tots els casos.

 • Sol·licitud de Preinscripció 2019-2020
 • Original i fotocopia del DNI del pare, de la mare i/o del tutor/a legal de l’infant.
 • Original i fotocopia del DNI de l’alumna (en cas que en tingui).
 • Original i fotocopia del llibre de família.
 • Original i fotocopia del la targeta sanitària.

Altre documentació acreditativa.

 • Certificat o volant municipal de convivència quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI.
 • Original i fotocopia del carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Original i fotocopia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (mare, pare, tutor/a, germà/na).
 • Documentació acreditativa de ser beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Certificat de germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin.
 • Altres.

Disposeu de més informació sobre el procediment de preinscripció a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Consulteu aquí l’horari d’atenció de secretaria per tramitar la sol·licitud de preinscripció.

Un cop presentada la sol·licitud, quin són les properes dates a tenir en compte? Llegiu més aquí.