Objectius Generals

Tant el projecte educatiu del centre com la metodologia que portem a terme a l’escola, són fruit d’un llarg camí basat en l’experiència i la reflexió educativa. Els principals objectius que caracteritzen la nostra línia metodològica són els següents:

 1. Afavorir i incentivar l’adquisició d’aprenentatges significatius, partint dels coneixements previs dels alumnes, de les seves capacitats, les seves característiques i dels seus interessos.

 2. Potenciar les capacitats d’observació, d’anàlisi i l’experimentació com a eines que afavoreixin la construcció de vivències riques, diverses i que resultin en la construcció de coneixements i l’adquisició de competències.

 3. Fomentar la motivació dels alumnes, l’autonomia i la il·lusió per aprendre a partir d’interessos propis i/o col·lectius.

 4. Facilitar que els alumnes siguin lliures i crítics. L’exercici de la llibertat implica l’adquisició i l’exercici graduals de la responsabilitat, l’esforç i el rigor en el treball a l’escola.

 5. Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes sense oblidar el desenvolupament individual de cada alumne.

 6. Potenciar els projectes d’investigació motivadors i pràctics mantenint una mirada i una actitud oberta al món. Aquesta actitud oberta fa que en moltes ocasions l’aula no sigui un espai ni físic ni tancat. Volem apropar els alumnes a l’entorn per tal que el puguin descobrir i entendre en profunditat. 

 7. Procurar que els aprenentatges adquirits pels nostres alumnes siguin globalitzadors i interdisciplinaris, no parcel·lats en àrees del coneixement.

 8. Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació que tenim a l’abast com a eina de treball.

Metodologia

Introducció

El present projecte educatiu té les seves arrels i, per tant, és la continuació del projecte educatiu que es va iniciar al curs 2006-2007 fruit d’un projecte d’innovació que portava per títol “Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència”. El present projecte doncs té les seves bases en les ciències i les matemàtiques com a eixos vertebradors. A partir d’aquestes matèries es desenvolupen la resta d’àrees del currículum de forma global i interdisciplinària.

S’han escollit aquestes dues matèries com a base del projecte per dos motius:

 • Per mantenir i fomentar la capacitat innata que tenen els nens i nenes d’investigar i descobrir el món que els envolta.
 • Per adquirir un pensament crític. Estem immersos en un món que canvia de forma ràpida i constant. Hem de procurar que els nostres alumnes tinguin aquest esperit crític que els ajudi a comprendre millor aquest entorn canviant i a interactuar amb aquest, mantenint un esperit investigador, emprenedor, amb ganes de saber el perquè de les coses i això els ajudi a escollir.

La ciència ens ajuda a conèixer el món, ens ajuda a buscar i a posar paraules als objectes, al que anem descobrint per poder-ho explicar. Facilita molt la relació entre la realitat, el llenguatge i el pensament, perquè les paraules soles no tenen sentit, el sentit els el dóna l’acció humana quan les necessita i les busca”. (Ramírez, 1994).

El treball es sustenta en la llibertat de poder escollir temes i propostes de treball. Com que els treballs són diversos, en els cicles els nens i nenes han de treballar amb autonomia perquè el mestre pugui anar atenent les demandes d’altres grups. A la vegada aquesta autonomia requereix responsabilitat, compromís en les propostes que escullen. El treball d’investigació requereix exigència i rigor.

Els projectes d’investigació

Els projectes d’investigació neixen, quasi sempre, dels interessos i les motivacions que manifesten els alumnes. A partir d’aquests interessos els alumnes s’agrupen de forma natural i en grups que, no només són heterogenis sinó que només duren mentre el projecte que els uneix es porta a terme.   

És fonamental escoltar bé el que els alumnes ens comuniquen que volen saber, hem de descobrir què és el que els motiva. Els alumnes més grans són capaços de manifestar els seus interessos de forma verbal, els més petits, però, no ho fan així i és fonamental que els mestres tinguin una gran capacitat d’observació i disposin de molts materials i recursos que puguin encuriosir i engrescar els alumnes.

Tot i que els treballs d’investigació es realitzen en petits grups, creiem que l’aprenentatge és un procés personal i individual. En aquest sentit, els alumnes fan un informe sobre el treball d’investigació que porten a terme de forma totalment individual. Aquest informe recull les observacions, els resultats, les generalitzacions i les conclusions de la seva investigació. En algunes ocasions l’informe es supleix per algun tipus de presentació o producció que reflexa  el procés del treball. Al cicle superior aquests treballs els fan principalment amb l’ajuda dels ordinadors (incloent, text, fotografia, so, etc.). Els alumnes més petits recullen les observacions que han fet i el procés del treball per escrit, amb ajuda de dibuixos, fotografies, esquemes, etc. La correcció dels treballs es fa de forma totalment personalitzada, alumne per alumne. Durant el procés de correcció es comenten amb cada un les observacions que ha volgut plasmar per escrit, es corregeixen possibles errors, es revisa l’estructura del text, s’apliquen les normes ortogràfiques oportunes adequades a cada nivell i cada individu. Es procura que els alumnes escriguin, en la mesura del possible i tenint en compte les seves possibilitats, en les tres llengües que es treballen a l’escola. En qualsevol dels treballs que es duen a terme, el més important no són el resultats sinó el procés que cada alumne ha seguit per arribar a obtenir aquests resultats.

 

Descripció del treball

En què consisteix?

 • Fer preguntes a l’entorn, als objectes, als éssers vius, als sistemes… observant, intervenint-hi, fent hipòtesis i anticipant respostes.
 • Anotar correctament les respostes: fent esquemes, dibuixos, taules, gràfics, resums, …
 • Analitzar les dades obtingudes, treure conclusions i, si cal, verificar-les amb noves intervencions.
 • Contrastar els resultats obtinguts amb la hipòtesi formulada. Treure’n conclusions.
 • Buscar informació en diverses fonts i contrastar-les.
 • Fer models i/o maquetes per explicar fets i processos.
 • Si és possible, contrastar els resultats obtinguts amb els dels companys i companyes que hagin investigat sobre el mateix.
 • Redactar l’informe de la investigació i, si s’escau, comunicar-la al grup en forma de conferència, comunicació amb ajut d’imatges, amb programes informàtics, etc.

En realitat consisteix, en aquestes edats, en mantenir una actitud davant del món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes.

Què observar i què investigar?

 • Objectes usuals que motivin preguntes, sobre els que hi puguin actuar, que puguin anticipar-ne el comportament, abstreure’n els seus principis, aplicar-los a altres objectes o dissenyar-ne de nous. És molt important aprofundir en l’estudi del funcionament de l’objecte, no deixar-se portar per les aparences i respostes fàcils. Qüestionar-se les seves pròpies preguntes.
 • Observar l’entorn com un conjunt complex d’éssers, fenòmens, objectes…
 • Observar objectes complexes, màquines, per trobar-hi l’equilibri entre les seves parts, la funció de cada part i la seva necessitat en el conjunt (bicicleta, balança de molla, …)
 • Investigar amb models propis per resoldre qüestions i preguntes que sorgeixen del diàleg entre grups d’alumnes o amb el mestre.
 • Materials que es porten a classe, que poden servir per múltiples funcions i que siguin ordenables i classificables: caixes, pedres, figures, cossos geomètrics, …
 • Investigar sobre procediments i conceptes apresos: trobar les propietats de les operacions de càlcul, les propietats de les transformacions, el comportament dels nombres, etc.
 • Tot pot ser objecte d’investigació però és molt important concretar el que es vol estudiar.

Bases psicopedagògiques

En aquest apartat ens referirem als aspectes, bases i consideracions que motiven i sustenten el projecte educatiu.

 • Pretenem que els nostres alumnes siguin el centre de l’acció educativa i per tant siguin el centre del procés d’aprenentatge. L’acció d’aprendre és una acció intencional, és a dir, s’aprèn més i millor quan l’alumne té una motivació intrínseca. El verdader aprenentatge requereix la mobilització dels interessos dels alumnes, els sabers imposats es converteixen ràpidament en simples exercicis escolars, sense cap base significativa. El paper del mestre és de guia, de mediador que fomenta el diàleg, l’esforç, la presa de decisions, la negociació i/o el pacte, …
 • Aprenentatges interdisciplinaris. Un pensament fragmentat, disciplinat, ens porta a veure el món compartimentat i a la persona trencada. La complexitat del món actual no pot ser entesa des de maneres compartimentades de pensar. Els problemes són complexos i globals i la seva comprensió i solució passa necessàriament pel pensament i l’acció complexa i interdisciplinària.
 • Aprenentatges competencials. Aquest tipus d’aprenentatge inclou els sabers (coneixements teòrics), les habilitats (coneixements pràctics) i les actituds (compromisos personals). Els aprenentatges competencials impliquen saber resoldre situacions quotidianes en les quals es fa necessari aplicar coneixements de diverses àrees del saber i vincular-los entre sí. Ser competent significa entendre un problema o situació, reflexionar sobre allò que està passant i tenir la llibertat per aplicar una acció diferent a cada situació.
 • Aprenentatges significatius i funcionals. Els aprenentatges significatius són aquells que l’individu assimila i acomoda dins la seva xarxa de coneixements previs. Des de l’escola s’ha de vetllar perquè els aprenentatges que facin els alumnes siguin significatius i per tant s’integrin amb facilitat i els ajudin a evolucionar i madurar. També és important que aquests aprenentatges siguin funcionals, és a dir que puguin ser aplicats a d’altres situacions d’aprenentatge i siguin útils. Des de l’escola, els mestres, vetllaran perquè els alumnes tinguin reptes que puguin resoldre de forma autònoma i que els ajudin a mantenir una actitud oberta i motivada.
 • Diversitat. L’entorn escolar ha d’estar ple d’estímuls, estímuls diversos que ajudin els alumnes a trobar interessos i mantenir una actitud oberta i engrescada vers els procés d’aprenentatge. Aquests estímuls han de conduir a situacions d’aprenentatge obertes i molt variades de manera que no calgui que tots els alumnes aprenguin el mateix, al mateix temps i de la mateixa forma. S’han de valorar els processos i els resultats de l’aprenentatge tenint molt en compte el punt de partida de cada alumne.
 • Integració social. Entenem l’aprenentatge com un procés social, aquest procés ens humanitza i retroalimenta els processos d’aprenentatge. Posar en comú, compartir el que se sap, discrepar, actuar amb la perspectiva de comprendre millor el món i, si cal, modificar-lo, suposa reconèixer el valor de l’experiència humana i de les trajectòries vitals i de coneixement de cadascú. A l’escola pretenem que els alumnes s’agrupin per interessos i no per edats, com passa a la resta de situacions de la vida. Moltes vegades la interrelació que es crea entre els alumnes diversos afavoreix en gran mesura l’aprenentatge i sobretot la tolerància, la comprensió i la col·laboració.
 • Els diferents llenguatges. És una prioritat a l’escola que tots els alumnes puguin desenvolupar la pròpia expressió emprant diversos llenguatges: artístic, musical, corporal, matemàtic, verbal, … Tots són contemplats com a mitjans de comunicació, cadascun d’ells potenciant diferents aspectes del desenvolupament de la persona.
 • Les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (TAC). El paper de les noves tecnologies és important, perquè estan en la vida diària dels nens i nenes a fora de l’escola. Utilitzem totes les eines tecnològiques de les que disposem de forma significativa i funcional. Aquestes tecnologies estan a disposició dels alumnes com a una eina més i aprenen a utilitzar-les en funció de les necessitats que hi ha en cada moment, adaptant-les al nivell dels alumnes que les utilitzen.